Hakkımızda

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), özel hukuk hükümlerine göre 1985 yılında kurulmuş kamuya yararlı bir vakıftır. Kuruluşundan bu yana Türkiye’de işgücü piyasasının ihtiyaç ve standartlarını dikkate alan, uygulamalı bir meslek eğitimi modelinin benimsenmesi ve yayılması için çaba harcamaktadır. Ulaşmak istediği hedef, mesleki eğitim ile istihdam arasında bir bağ kurulmasıdır.

Bu amaçla ” işletmelerüstü eğitim merkezleri” kurulmakta, donatılmakta ve işletilmektedir. Bu tür çalışma, mesleki eğitim ve istihdamla ilgilenen bütün kuruluşların katılımını ve katkısını gerektirdiği için, bu nitelikteki kuruluşlar MEKSA Vakfı ile işbirliği yapmakta ve Yönetim Kurulu’ nda temsil edilmektedirler. Bunlar aşağıdaki kurum ve kuruluşlardır :

1. TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

2. TOBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

3. TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

4. TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

5. MEB, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

6. İŞKUR, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

7. KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

8. HALKBANK, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü

9. TESKOMB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koop. Birlikleri Merkez Birliği

10. BGZ, Berlin Uluslar arası İşbirliği Kurumu

11. MYK, Mesleki Yeterlilik Kurumu

MEKSA bugün Türkiye’ nin 13 ilinde 22 mesleki eğitim merkezi işletmektedir. 20’nin üzerinde meslek dalında eğitim verilmektedir. Başlangıçta bu merkezler, kısmen Almanya kaynaklı (BMZ, GTZ, BGZ, BMA, DSE, Mannesmann,Ruhrkohle, Bayer, Thyssen), kısmen İsviçre kaynaklı (DEZA, SRK) ve kısmen AB, ILO, UNDP, DB v.b. gibi uluslar arası fonlardan sağlanan kalkınma yardımı ile birer proje olarak çalışmaya başladılar. Zamanla yerel işbirliği desteği ile, sürekli ve kalıcı birer kuruma dönüştüler.

MEKSA Mal ve Hizmet Üretim Birimleri İşletmesi,TÜRKAK tarafından AB-0034-P akreditasyon numarası ile akredite edilmiş (29.05.2013) ve MYK tarafından YB-0016 kodu ile yetkilendirilmiş (24.02.2014) belgelendirme kuruluşudur.

Küçük sanayi ve tüm KOBİ’ leri desteklemek için 1991 yılında MEKSA, GTZ’den sağladığı bir başlangıç sermayesi ile Türkiye’nin ilk ve tek Kredi Garanti Fonu’nu kurdu. KGF İşletme ve Araştırma A.Ş.’nin ortakları TOBB, TESK, KOSGEB, HALKBANK, TOSYÖV, ve MEKSA’ dan oluşmaktadır. KGF, KOBİ’lerin bankalardan aldıkları kredilere 400.000 Euro’ya kadar kefalet desteği vermektedir.

Gene KOBİ’lerin ihracatta bulunmalarını ve özellikle de fuarlara katılmalarını kolaylaştırmak ve teşvik amacıyla MEKSA, 1993 yılında FORUM Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.’ni kurdu.

20 yılı aşkın bir sürede MEKSA 50.000’in üzerinde çocuk, genç ve yetişkine, özel ilgi gruplar (kadınlar, sokak çocukları, engelliler, eski hükümlüler) dahil, mesleki eğitim hizmeti sundu. Sağladığı ve yönettiği toplam proje kaynakları 50 milyon Euro’ya yaklaşmaktadır. Eğitim alan insanların istihdam edilme oranları % 80 - 90’ları bulmaktadır.

VOC-TEST Merkezleri - II Hibe Programı

Proje No : TRH3.1UYEP2/P-03/54 
Proje Adı : Ahşap Sektöründe VOC-TEST Merkezi 
Hibe Faydalanıcısı : MEKSA Vakfı 
Projenin Bütçesi : 194.117,75 Avro olup, bu tutarın 19.431,19 Avro’luk kısmı MEKSA Vakfı’nın eş finansman katkısıdır. 

AHŞAP SEKTÖRÜNDE VOC-TEST MERKEZİ PROJESİ

Mobilya sektörü Türkiye’nin en köklü sektörlerinden biri olup son on beş yılda hızlı bir büyüme trendi yakalamıştır. Türkiye’de mobilya sektöründeki üretimin 7,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Mobilya sektöründeki işletme sayısı, imalat sanayideki işletme sayısının %10’unu oluşturmaktadır. Ancak sektörün çalışan sayısı ve ciro açısından Türkiye içindeki payı daha düşüktür. Çalışan sayısı payının düşük olması firmaların ölçeklerinin küçük olduğunu; ciro payının düşük olması ise daha katma değerli ürünlerin üretilmesi gerektiğini göstermektedir. Türkiye’nin mobilya ihracatı 2008 yılında 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2011 yılında 1.7 milyar dolara ulaşmıştır. 2008 yılında 681 milyon dolar olarak gerçekleşen sektör ithalatı, 2011 yılında 690 milyon dolar olmuştur. İthalat ve ihracatı birlikte değerlendirildiğinde mobilya sektöründe Türkiye’nin batılı ülkelerle yaptığı dış ticaretin ivme kaybettiği, bununla birlikte Çin, Arap ülkeleri ve komşu ülkelerle dış ticaretini geliştirdiği gözlemlenmektedir. (Çukurova Kalkınma Ajansı- Mobilya Sektörü Araştırma Raporu) 

2014 yılı SGK verilerine göre mobilya sektörü imalat sanayi içinde 20.867 işletme ile dördüncü, yarattığı 165.118 kişilik istihdam ile yedinci sırada yer almaktadır. (Türkiye İş Bankası - Mobilya Sektörü Araştırması) 

Sektörün büyüklüğüne rağmen geliştirilmiş bir yeterliliğin olmaması, belgelendirme standartları konusunda büyük bir boşluk oluşturmaktadır. Özellikle İş Güvenliği konusunda yürürlüğe giren son kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda işletmelerde kafa karışıklığı oluşturmaktadır. 

MEKSA Vakfı bu proje ile, Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini,1985 yılından beri deneyim sahibi olduğu Ağaç işleri sektöründe devam ettirmek istemektedir. Bu kapsamda yıllardır Mobilya sektörüne eleman yetiştiren vakfımız Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe yeni yeterlilikler oluşturarak sektörün belgesiz eleman çalıştırma sorununun çözümüne katkı sunacaktır. 

Hedef Gruplar: 
• Ahşap Mobilya İmalatçılığı alanında çalışanlar, 
• Mobilya Döşemeciliği alanında çalışanlar, 
• Sektör temsilcileri 
• İlgili meslek odaları 
• Kurumsal kapasitesi arttırılacak Ağaç İşleri Federasyonu ve MEKSA Vakfı 

Proje Faaliyetleri 
Vakfımız, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında finanse edilen Voc-Test Merkezleri –II Hibe Programına ilk olarak Eğitim Sektörü içinde “Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Eğitimlerinde Standardizasyon” isimli proje teklifi ile başvurmuştur. 

22-25 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılan program açılış toplantısında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ‘nun değerlendirme ve görüşleri doğrultusunda, proje başvuru dosyasında eğitim sektörü üst başlığında belirttiğimiz 3 mesleğin değiştirilmesi istenmiştir. Eğitim sektörü meslek haritasının çıkarılması ve eğitim sektörü altında yeni mesleklerin bulunması amacı ile 11 Mart 2016 tarihinde bir çalıştay gerçekleştirilmiş, istenen meslekler bulunamayınca, 31 Mart 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının ilgili dairelerinin de davet edildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Gösterilen tüm çabalara rağmen, eğitim sektörünün yapısı gereği proje kapsamında çalışılması uygun meslekler bulunamamıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı, proje kapsamında, VOC-TEST Merkezleri- II Hibe rehberinde belirtilen 15 sektör arasında yer alan ve Vakfımızın sektörel temsil kabiliyetinin yüksek olduğu "Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri" sektöründe çalışılmak istenmiş ve MYK ile yazışmalar yapılarak onaya sunulmuştur. 

MYK'dan onay yazısı ise elimize 20 Nisan 2016 tarihinde ulaşmış olup akabinde 18 Mayıs 2016 tarihinde Projede Büyük Değişikliğe gidilmiştir. Alan ve mesleklerdeki değişme nedeniyle proje içinde yapılması hedeflenen faaliyetlerin tamamında sarkmalar meydana gelmiştir. 

• Hazırlık ve Proje Ekibinin Oluşturulması: 
Projede 1 proje koordinatörü, 1 idari işler sorumlusu (proje asistanı), 1 mali işler sorumlusu ve 6 teknik uzmandan (1 mobilya sektör temsilcisi, 1 yeterlilik moderatörü, 1 ölçme ve değerlendirme uzmanı, 1 mobilya sektör araştırmacısı, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı) oluşan 9 kişilik ekip tam zamanlı olarak görev almıştır. 

Ayrıca proje ofislerinde kullanılmak üzere 2 adet klima ve her bir personel için 1’er adet laptop alımları gerçekleştirilmiştir. 

• Tanıtım ve Görünürlük Faaliyetleri: 
Proje mevzuatına uygun görünürlük kuralları çerçevesinde tanıtım ve görünürlük faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup bu faaliyetler projenin başından sonuna kadar devam etmiştir. 

Görünürlük malzemelerinin satın alımı büyük değişiklik talebine verilen onaydan sonra gerçekleştirilmiştir. 31 Ocak 2017 tarihinde firmalara davet yazısı gönderilip 15 Şubat 2017 tarihinde görünürlük ihale sözleşmesi imzalanmıştır. Akabinde görünürlük malzemelerin( broşür, afiş, vb.) basımı ve dağıtımı yapılmıştır. 2 adet tabela yaptırılmış proje ofisine ve bina girişine asılmıştır. Gerçekleştirilen çalıştaylarda görünürlük kuralları çerçevesinde eğitim notları hazırlanarak katılımcılara verilmiştir. Çalıştay ve bilgilendirme toplantısı duyurusu ve gerçekleştirilmesi esnasında bayrak, flama, roll-up, pankart vb. malzemeler kullanılarak görünürlük kurallarına uyulmuştur. http://ahsap.meksavoctest.org/ adresli Proje Web Sitesi hazırlanmış. 1000 adet Proje sonuç kitapçığı hazırlanarak proje kapanış toplantısında katılımcılara verilmiştir. 

• Sektörel Analiz Çalışmaları: 
Proje kapsamında Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza ERCAN, Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin TAKLACI, Ankara Mobilya Döşemeciler Odası Başkanı Ali İhsan BOSTAN, Ankara Marangozlar Odası Başkanı Rıdvan AKTAŞ ve Adana Marangoz ve Mobilyacılar Odası başkanı Yalçın AVCI makamlarında ziyaret edilerek yürütmüş olduğumuz proje çalışmaları hakkında bilgilendirilmiştir. 

Diyarbakır, Gaziantep, Ankara ve Adana'da sektörel bilgilendirme ziyaretlerinde bulunulmuştur. Ziyaretlere ilişkin ziyaret formları düzenlenmiş, yapılan ziyaretler sonrası bir rapor hazırlanmıştır. 

Yeterlilik oluşturulması ile ilgili veriler bu rapor sonucunda ortaya çıkmış, elde edilen veriler yeterlilik çalıştaylarında kullanılmış, sektörde seçmeli dersler, alan seviyeleri yapılan işlerin hangi seviyede yer aldığı gibi sonuçlarda bu rapor etkili olmuştur. 

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu tarafından 24 Kasım 2016 tarihinde Side/Antalya da düzenlemiş olan Oda Başkan ve Yönetim kurullarına yönelik yapılan istişare toplantısında, mobilya sektör temsilcimiz, katılımcıların %95'inin Ağaç işleri Başkan ve Yönetim kurulundan oluşan yaklaşık 120 kişiye, MEKSA Vakfı tarafından yürütülen Ahşap Mobilya İmalatçısı ve Mobilya Döşemecisi yeterlilikleri hazırlanma süreci ve proje faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. 

Bunun yanı sıra, ekip yeterliliklerin yayınlanmasının ardından akreditasyon genişletme çalışmaları kapsamında sektörün bilgilendirilmesi ve belgelendirme süreçlerinin hedef gruplara anlatılması konularında görev almıştır. 

• Sınav ve Belgelendirme Süreçlerinde Görev Alacak Kişilerin Eğitimleri: 
Proje koordinatörü daha önceden TÜRKAK’tan TS EN ISO/IEC:17024 Standardı eğitimi aldığı için projede görevli 8 kişiye 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde TÜRKAK’tan TS EN ISO/IEC:17024 Standardı eğitimi verilmiştir. Proje ekibine MYK rehber dokümanlar hakkında iç eğitimler proje koordinatörü ve aynı zamanda MEKSA belgelendirme müdürü olan Nisan ZORLU tarafından verilmiştir. 

Bunun yanı sıra, 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde MYK tarafından düzenlenen seminer & çalıştaya projeden 5 kişi (1 Proje koordinatörü, 1 Proje asistanı, 1 Mali işler sorumlusu ve 2 İş güvenliği uzmanı) katılmıştır. 

• Bilgilendirme Toplantısı: 
26 Nisan 2017 Çarşamba günü Ankara Ataköşk Otel'de Proje Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantıya Mesleki Yeterlilik Kurumunun temsilcileri, Ağaç İşleri sektörünün Federasyon ve Odalarının başkanları, sektörün ileri gelen esnaf ve temsilcileri, üniversitelerin ağaç işleri ile ilgili bölümlerinin akademisyenleri, MEB’na bağlı teknik liselerin ağaç işleri eğitmenleri, Voctest Merkezleri II Hibe Programı faydalanıcı kurumların temsilcileri, MYK tarafından Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının temsilcileri davet edilmiş ve büyük oranda katılım sağlanmıştır. 

• Meslek Standartlarına Dayalı Ulusal Yeterlilikleri Geliştirme Faaliyetleri: 
10 Ağustos 2016 tarihinde MYK Meslek standartları dairesi ile Kurumumuz arasında "Ulusal Yeterlilik Hazırlama Protokol’ü imzalanmıştır. Bu protokol çerçevesinde, yapılması gereken iş ve işlemler proje ekibince yürütülmüştür. 

Bu faaliyet kapsamında Mobilya Döşemecisi Seviye 3-4-5 ve Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 3-4-5 mesleklerine yönelik yeterliliklerin yazılması işlemlerini yapmak için hazırlıklar yapılmıştır. 

07 Ekim 2016 tarihinde, MYK meslek standartları uzmanı Korel Ünsal tarafından proje ekibine yeterliliklerin oluşturulması konusunda eğitim verilmiştir. 

Sektörel analiz çalışmalarında elde edilen veriler sektör analiz raporları ışığında yeterlilik hazırlama çalıştaylarında sektörden katılımcıların görüş ve değerlendirmeleri alınarak derlenmiştir. Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu standart yazma sürecinde yer almış olduğu için yeterlilik hazırlama çalışmalarına da davet edilmiş ve çalışmalar sektör temsilcilerinin kontrolünde ilerlemiştir. Ankara, Diyarbakır, Adana, Gaziantep'te bulunan sektör temsilcileri, çalışanları ve işverenleri ile birlikte çalışılmıştır. Yeterlilik yazımı sırasında tüm proje ekibi ile birlikte sektörde faaliyet gösteren işletmelerden usta ve kalfalar görev almıştır. Süreç içinde MYK meslek standartları dairesinden teknik destek alınmıştır. 

Üç ayrı çalıştay yapılarak hazırlanan yeterlilik taslakları 03 Ocak 2017 tarihinde hem MYK ve MEKSA Vakfı web sitelerinden yayınlanarak hem de ilgili 70 kurum ve kuruluşlara kargo yoluyla gönderilerek görüşe çıkarılmıştır. 30 Ocak 2017 tarihine kadar alınan görüşler yeterlilik taslaklarına işlenmiştir. 

15-16-17 Şubat 2017 tarihlerinde Adana MEKSA Vakfında pilot sınavlara tabi tutularak uygulanabilirliği test edilmiştir. Pilot sınavlardan elde edilen veriler taslak yeterliliklere işlenmiştir. 

Yeterlilik taslaklarının oluşturulmasının ardından 31 Mart 2017 tarihinde MYK Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektör Komitesi toplantısında taslak yeterlilikler komitenin onayına sunulmuştur. Komitenin görüş ve değerlendirmesi sonucu yapılan son düzenlemelerle birlikte MYK Yönetim Kurulunun 10 Mayıs 2017 tarihli ve 2017/46 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik olarak yürürlüğe girmiştir. 

 Çalıştay Yapılması: 
18 Mayıs 2016 tarihinde Projede Büyük Değişikliğe gidilmesinden sonra MEKSA Vakfı öz kaynakları ile 4 çalıştay ve Proje bütçesi dahilinde 1 çalıştay daha gerçekleştirilmiştir. 

Bunlar, 21-22-23 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara TESK otelde Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 5 yeterlilik hazırlama çalıştayı, 06-07 Aralık 2016 tarihlerinde Ankara TESK otelde Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 3-4 yeterlilik hazırlama çalıştayı, 19-20-21-22-23 Aralık 2016 tarihinde Adana Mobilyacılar Sitesi idari binasında Mobilya Döşemecisi Seviye 3-4-5 yeterlilik hazırlama çalıştayı, 13-14-15 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara MEKSA Vakfında Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 3-4-5 ve Mobilya Döşemecisi Seviye 3-4-5 Pilot Sınavı uygulaması için Ölçme Aracı Geliştirme ve Soru Hazırlama çalıştayı ve 24-25-26 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara Ataköşk Otelde 17024 bilgilendirme eğitimi ve ölçme aracı geliştirme çalıştayıdır. 

Bununla birlikte, 16 Mart 2017 tarihinde oluşturulan taslak ulusal yeterliliklerin değerlendirilmesi için Diyarbakır MEKSA Vakfında Sektör temsilcisi Selahattin ATATEKİN önderliğinde bir çalıştay daha yapılmıştır. 

Böylelikle, proje çerçevesinde 8 adet çalıştay gerçekleştirilmiş olup bunlardan sadece 1 tanesi proje bütçesinden karşılanmıştır. 

• Pratik ve Teorik Sınav Materyali Hazırlama ve Diğer Dokümantasyon Faaliyetleri: 
Sınav materyallerinin hazırlanması ve Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının revizyonu öncesi tüm proje ekibine TS EN ISO/IEC:17024 standart ve MYK rehber dokümanları ile ilgili eğitimler verilmesi sağlanmıştır. Böylece dokümanların oluşturulması sürecine tüm proje ekibi dahil edilmiştir. 

Ayrıca MEB’na bağlı Teknik Liselerin Ağaç İşleri bölümlerinden eğitmenlerin davet edildiği 2 ayrı ölçme aracı geliştirme ve soru hazırlama çalıştayı düzenlenerek bu çalıştayların katılımcılarına TS EN ISO/IEC:17024 standart ve MYK rehber dokümanları ile ilgili eğitimler verilip, hazırlanan yeterlilikler ışığında örnek sorular hazırlatılmıştır. Bu örnek sorular katılımcılara dağıtılıp proje faaliyetleri süresince yeni sorular hazırlanması talep edilmiştir. Bu süreç zarfında 6 meslek için teorik ve uygulamaya dayalı olmak üzere toplamda 1000’e yakın soru hazırlanmış ve program komitesi onayına sunulmuştur. 

Teknoloji ile gelişen çağda sınav ve belgelendirme süreçlerinin yönetimini kolaylaştırmak adına 1 adet Voctester yazılımı ihtiyacı doğmuş ve var olan Voctester yazılımları incelenmeye başlanmıştır. 02 Aralık 2016 tarihinde proje bütçesinde Küçük Değişikliğe gidilerek Voctester yazılım talebi oluşturulmuştur. Halihazırda var olan Voctester yazılım satış maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı yazılımı sıfırdan yaptırmanın daha ekonomik olacağı düşünülerek 17 Mart 2017 tarihinde satın alımı ihaleye verilmiş ve 28 Mart 2017 tarihinde bir yazılım firması ile sözleşme imzalanmıştır. Yazılımın tamamlanıp teste tabi tutulma süreci proje bitiş tarihinin sonuna yetiştirilmiş olup geliştirme süreçleri kullanıma bağlı olarak devam etmektedir. 

• Pilot Sınavlar: 
15-16-17 Şubat 2017 tarihlerinde Adana MEKSA Vakfında 1 adet, 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde TÜRKAK denetiminde Adana MEKSA Vakfında 1 adet, 11-12 Eylül 2017 tarihlerinde MYK denetiminde Adana MEKSA Vakfında 1 adet olmak üzere 3 adet pilot sınav yapılarak 6 meslek dalında toplamda 24 kişinin mesleki bilgi ve becerileri test edilmiştir. 

• Kapsam Genişletme Çalışmaları (Akreditasyon ve Yetkilendirme): 
Ulusal Yeterlilikler 15 Mayıs 2017 tarihinde MYK Web sitesinde yayınlanmıştır. 16 Mayıs 2017 tarihinde MYK’ya ön yetki başvurusunda bulunulmuş, ön yetkilendirme sözleşmesi imzalanmış ve aynı gün içinde TÜRKAK’a akreditasyon kapsamını genişletmek üzere başvuruda bulunulmuştur. 

17-18-20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde TÜRKAK tarafından akreditasyon kapsamını genişletme denetimi yapılmıştır. Denetim sonrası bulunan uygunsuzluklar için düzeltici önleyici faaliyetler düzenlenmiş olup bu faaliyetlerin onaylanmasının ardından 04 Ağustos 2017 tarihinde akreditasyon kapsamı genişletilmiştir. 

Ardından MYK’ya yetki kapsamının genişletilmesi için başvuruda bulunulmuş ve 11-12-13 Eylül 2017 tarihlerinde MYK tarafından kapsam genişletme denetimi gerçekleştirilmiştir. 

MYK denetim uygunsuzluklarının kapatılması için düzeltici önleyici faaliyetler devam etmektedir. 

• İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Faaliyetleri: 
01 Şubat 2016 - 30 Ekim 2016 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ilk ara rapor 23 Aralık 2016 tarihinde denetim makamına sunulmuş olup, projeye sektör değişikliğine bağlı olarak geç başlanması sebebi ile ara rapor döneminde değişiklik yapılması hakkındaki talebimizin denetim makamınca uygun bulunmasının ardından 30 Ekim 2016 - 01 Mart 2017 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ikinci ara rapor hazırlanmış ve 26 Mayıs 2017 tarihinde denetim makamına sunulmuştur. 

Proje çerçevesinde ÇSGB Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından 3 teknik izleme ziyareti ve MYK tarafından 2 tematik izleme ziyareti gerçekleşmiştir. 

Personel: 
Proje Koordinatörü, Nisan ZORLU (Mayıs 2016 - Eylül 2017) 
Mali İşler Sorumlusu, Nazdar IŞIK (Mayıs 2016 - Eylül 2016), Fatih GENÇ (Ekim 2016 - Eylül 2017) 
Proje Sekreteri, Can YILMAZ (Mayıs 2016 - Ekim 2016), Burcu SÖYLER (Kasım 2016 - Eylül 2017) 
Mobilya Sektör Temsilcisi, Selahattin ATATEKİN (Mayıs 2016 - Eylül 2017) 
Yeterlilik Moderatörü, K. Elif ALPER (Mayıs 2016 - Eylül 2017) 
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, S. Sertaç IŞIK (Mayıs 2016 - Ekim 2016), Eyyüp ONAT (Kasım 2016 - Temmuz 2017) 
Mobilya Sektör Araştırmacısı, Semra GÖÇER (Mayıs 2016 - Eylül 2017) 
İş Güvenliği Uzmanı (Mobilya İmalat), Gönül AYKURT (Mayıs 2016 - Eylül 2016), Serhat SÖYLEMEZ (Ekim 2016 - Eylül 2017) 
İş Güvenliği Uzmanı (Mobilya Döşeme), Serdar SAPMAZ (Mayıs 2016 - Eylül 2017) 

Ekipman: 
9 adet Laptop 
2 adet Klima 
1 adet Voctester yazılımı 

Materyal: 
Eğitim ve çalıştay notları 
Broşür, afiş, bayrak, flama ve tabelalar 
Proje sonuç kitapçıkları 
Proje WEB sitesi 
 

Genel Amacı

Ülke genelinde eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilerek yaygın ve örgün mesleki eğitim/öğretimin etkinliğinin arttırılmasına, eğitim/öğretimde kalite güvencesinin sağlanmasına ve hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesine katkı sağlamak projenin genel amacıdır.


Özel Amacı

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektöründe belirlenen meslek dallarında ulusal yeterlilikler geliştirmek, bu meslek dalları için MEKSA VOC-TEST merkezini geliştirmek ve işletmek projenin özel amaçlarıdır. 

Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Tarafımızca Hazırlanan Ulusal Yeterlilikler: 
• Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 3 
• Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 4 
• Ahşap Mobilya İmalatçısı Seviye 5 
• Mobilya Döşemecisi Seviye 3 
• Mobilya Döşemecisi Seviye 4 
• Mobilya Döşemecisi Seviye 5


Beklenen Sonuçlar

Proje ekibi kuruldu; proje ofisleri oluşturuldu. Projenin tanıtım ve görünürlüğü sağlandı. 
Teknik çalışma grupları kuruldu ve iş analizleri yapıldı. 
Proje ekibine, TS EN ISO/IEC:17024 Standardı ve MYK sınav belgelendirme yönetmeliği ve rehberleri ile ilgili eğitimler verildi. 
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektöründe 6 yeterlilik geliştirildi. Pratik ve teorik sınav materyalleri hazırlandı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına kapsam genişletilecek alan ile ilgili eklemeler ve revizyonlar yapıldı. 
Ulusal yeterliliklerin kalite güvencesini sağlamaya yönelik pilot sınavlar gerçekleştirildi. 
Kapsam genişletilmek istenilen alanlar ile ilgili akreditasyon ve yetkilendirme süreçleri tamamlandı. 
Proje faaliyetleri AB normlarına uygun olarak izlendi ve raporlandı.


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar

Proje ekibi kuruldu; proje ofisleri oluşturuldu. Projenin tanıtım ve görünürlüğü sağlandı. 
Teknik çalışma grupları kuruldu ve iş analizleri yapıldı. 
Proje ekibine, TS EN ISO/IEC:17024 Standardı ve MYK sınav belgelendirme yönetmeliği ve rehberleri ile ilgili eğitimler verildi. 
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri sektöründe 6 yeterlilik geliştirildi. Pratik ve teorik sınav materyalleri hazırlandı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına kapsam genişletilecek alan ile ilgili eklemeler ve revizyonlar yapıldı. 
Ulusal yeterliliklerin kalite güvencesini sağlamaya yönelik pilot sınavlar gerçekleştirildi. 
Kapsam genişletilmek istenilen alanlar ile ilgili akreditasyon ve yetkilendirme süreçleri tamamlandı. 
Proje faaliyetleri AB normlarına uygun olarak izlendi ve raporlandı.

VOC-TEST Merkezleri - II Hibe Programı 

Projenin Adı :

Motorlu Kara Taşıtları Alt Sektöründe Voc-Test Merkezleri Uluslar Arası Standartlara Kavuşuyor

Tarih : 25.03.2011-24.06.2013

Projenin Kapsamı :

Bu proje ile motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı alt sektöründe mesleki yeterlilik sistemi kurularak, yüksek standartlara sahip bir test ve belgelendirme sisteminin ulusal yeterlilikler sistemine adapte edilmesini sağlanacaktır

Meksa Vakfının öncelikle Adana ve Ankara ve sonrasında tüm Türkiye deki eğitim merkezlerinde VOC- TEST merkezleri kurması için, teknik bilgi, iletişim ağı kurma, organizasyonel kapasite ve bilgi yönetimi konularında uluslararası ölçekte destek alacak ve kurumsal kapasitesi arttırılacaktır.

Mesleki standartların, test ve belgelendirme materyallerinin ve kalite güvence sisteminin kurulması konularında Meksa Vakfının kurumsal kapasitesi arttırılacaktır.

Proje süresi 24 aydır.

Projenin Genel Amacı

Test ve belgelendirmede yüksek standartlarda kalite güvence sistemi sağlanmış etkin ve sürdürülebilir bir ulusal yeterlilik sisteminin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Projenin Özel Amacı

Motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı alt sektöründe yüksek standartlarda kalite güvence sistemi sağlanmış etkin ve sürdürülebilir bir Test ve Belgelendirme ( voc- test) sistemi kurmak.

PROJE ORTAKLARI

Proje Sahibi : SEQUA gGmbH

Misyonunda Ortak ülkelerle daha başarılı ve iyiye yönelik bir iş ortamı.Sürdürülebilir sosyal standartlar ve mesleki eğitim ve öğrenimin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını içermektedir.

Sequa; kamu ve özel müşteriler tarafından finanse edilen programlar ve projeler çerçevesinde tüm bu faaliyetleri yürütmektedir.

Amacımız, Sosyal piyasa ekonomisi ve gelişmekte olan ülkelerde kaliteli mesleki eğitimin geliştirilmesini sağlamaktır.Sequa kar amacı gütmeyen bir şirkettir ve pay sahipleriyle yakından bir ilişki içindedir. Yaklaşık 2 yıldır ortaklarımıza proje geliştirme ve yönetme alanında geniş bir yelpaze sunmaktayız. Şimdiye kadar, 100 den fazla ülkede sequa 600 başarılı projeyi hayata geçirmiştir. Müşterilerimiz arasında: Almanya Federal Bakanlığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Avrupa Komisyonu, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNIDO), Alman Teknik İşbirliği (GTZ) yanı sıra, özel şirketler ve çeşitli sektörler ve ülkelerin kuruluş ajansları bulunmaktadır.

Proje Ortağı: MEKSA VAKFI

Türkiye’ de meslek eğitimi ve istihdamın yolu, yanlış ama yaygın bir algılama ve uygulama ile üniversitelerden geçmektedir. Oysa üniversitelerin asıl işlevi bu olmamalıdır. Bilimsel araştırma ve bilgi üretimi ihmal edilmekte, üniversite okul düzeyine düşmüş olmaktadır.

Buna karşılık orta öğretim düzeyinde gerçekleşmesi gereken nitelikli insangücü eğitimi, eskimişve istihdam gereklerini karşılamayan, çok parçalı ve çok pahalıya malolan bir örgün eğitim modeliyle karşılanmaya çalışılmaktadır.1977 ve 1986 yıllarında çıkarılan 2089 ve 3308 sayılı yasalar okul ve işyeri bütünlüğünden oluşan ikili meslek eğitimi modelini uygulamaya sunmuş olsalar da, model henüz başarıya ulaşmamıştır. Nedeni, pratik eğitimin cereyan etmesinin öngörüldüğü işletme kanadının yeterince düzenlenmemiş ve işveren kesiminin ve meslek kuruluşlarının yeterli ilgi ve katılımının sağlanmamış olmasındandır. Bunun tek istisnası 1991 yılında 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Yasası’ nda bu yönde yapılan olumlu değişikliktir.

İşte MEKSA, bu boşluğun nasıl doldurulması gerektiğini yaklaşık 22 yıldır model projelerle, eğitim merkezleri ile ve katılımcı bir anlayışla göstermeye çalışmaktadır. Bu yolda bir hayli mesafe alınmış olsa da, alınacak olan mesafe daha uzundur. MEKSA’ nın eğitim ve istihdam konusunda kamu kesiminin ve özel kesimin önde gelen uzmanlık kuruluşlarını içeren geniş katılımlı yapısı, başarı vaad eden çalışmalar için uygun bir platform oluşturmaktadır.

Proje Ortağı: CHAMBER OF CRAFTS RHEIN-MAN

Almanya zanaatkarlar odası güçlü bir temsil üyelerinden oluşan ve ekonomik açıdan güçlü bir ortaktır.

Çeşitlilik, iyi performans ve modern gelişmelere ayak uydurmak istiyorsanız, zanaat ve esnaf Odası, her iki farklı alanda başarıya ulaşmayı taahhüt eder. Rhein-Main Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Alman ekonomisi, el sanatları ve zanaat sektörünün en büyük özyönetimler biridir. Bir kamu hukuku odası olan modern bir kurumsal mükemmeliyet merkezidir.

Esnaf ve Zanaatkarlar odası, üye işletmelerin çıkarlarını temsil eden kendi işini kurma sırasında zanaatkarlara yol göstermek ve yardımcı olmak için kurulmuştur. Amacımız ihtiyaç duydukları alanlarda onlara yardımcı olmaktır.

Sekiz bölgesel el sanatları ve zanaat halkların dernekleri, 140 dan fazla loncalar ve Odamızın ilçe ile birlikte, el sanatları ve zanaat kamusal alanda söz sahibi olmasını sağlamak. zanaat Ren-Main Odası üyeleri, 145.000 çalışanı ve 11.000 çırak yıllık yaklaşık 12 Milyar € luk bir ciro üreten 28.000 işletmeleri içinde barındırmaktadır.